Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz
Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 4/2018

Justyna Mróz, Kinga Kaleta: Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego
[The review of questionnaires assesing dispositional forgiveness]

Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka, Anna Szabowska-Walaszczyk: Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)
[Polish adaptation of Contingencies of Self-Worth Scale]

Dorota Kuncewicz: Word in a relationship – someone’s, from somewhere, with something, in between
[Słowo w relacji – czyjeś, skądś, z czymś, pomiędzy]

Natalia Nowaczyk: Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view
[Problematyka zaburzeń obserwowanych u osób z dysfunkcją w płatach czołowych z perspektywy koncepcji samoregulacji]

Kamila Litwic-Kaminska, Paweł Izdebski: Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)
[Psychometryczne opracowanie Kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie)]

Agnieszka Lipińska-Grobelny: Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych
[Psychological context of multiwork – analysis of sex differences]

Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek: Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej
[Developmental dyscalculia – deficit of mathematical knowledge or of arithmetic skills – from terminological considerations to diagnostic practice]

Maria Flakus: Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)
[Initial psychometric characteristics of Polish adaptation of Boredom Proneness Scale (BPS)]

SPRAWOZDANIA
[Reports]

Sprawozdanie z 32 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki”
[32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society “Health Psychology Across The Lifespan: Uniting Research, Practice and Policy”] (21–25 sierpnia 2018, Galway, Irlandia)
[Agnieszka Kruczek]