Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz
Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 1/2019

Paweł Brudek: Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat)
[Hope as mediator in the relationships of personality traits and life satisfaction. Research of people in late adult (60–75 years)]

Agnieszka Klimczak: Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią
[The dark triad and moral foundations: the mediating role of moral foundations in the relation between gender and psychopathy]
Maria Magdalena Milcarz: Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza
[Moral feelings, values and post-critical beliefs of Mensa Polska members – comparative analysis]
Elżbieta Napora: Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami
[Scale of Communication of Adolescents with Peers (SKAR) – measurement of satisfaction with relationships with peers]
Anna Pastuszak-Draxler, Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski: Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi
[Temperamental predictors for negative and positive emotion regulation strategies in patients with depressive-anxiety disorders diagnosis]
Beata Zarzycka: Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and mental health
[Uwarunkowania i mediacyjna funkcja przebaczenia w związku zmagań religijnych ze zdrowiem psychicznym]

Marta Boczkowska, Mateusz Banaszkiewicz, Mariusz Zięba: Women who experience violence – an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation process
[Osobiste historie kobiet, które doświadczyły przemocy – analiza fenomenologiczna procesu adaptacji potraumatycznej]
Yury Viktorovich Pushkarev, Elena Aleksandrovna Pushkareva: Personality self-determination and its philosophical reflection: the value of philosophical knowledge
[Osobowościowe samostanowienie i filozoficzna refleksja nad nim: wartość wiedzy filozoficznej]

 

SPRAWOZDANIA
[Reports]


Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży
[4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents]
(15–17 listopada 2018 roku, Palma de Mallorca, Majorka, Hiszpania)
[Monika Deja, Karolina Głogowska]