Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz
Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 2/2019

Nina Ogińska-Bulik: Ruminacje a występowanie negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych u osób chorych onkologicznie

[Ruminations and the occurrence of posttraumatic negative and positive changes in people with oncological disease]

Patrycja Siemiginowska, Krystyna Golonka, Irena Iskra-Golec: Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu

[Monochromatic blue light effect on EEG – the role of flexibility of sleeping habits]

Anna Oleszkowicz, Katarzyna Gwiżdż: Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian

[Formation of personal identity in emerging adulthood in a context of sense of security and attitude toward one’s own future]

Monika Wysota: Kwestionariusz Wzorców Komunikacji Rodzinnej (KWKR) – konstrukcja i ocena psychometryczna

[Family Communication Patterns Questionnaire (FCPQ) – construction and psychometric evaluation]

Natalia Ksiądz-Gołębiowska, Maria Oleś: Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym

[Self efficacy and subjective quality of life in boys with ADHD in early school age]

Robert Modrzyński: Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5. Implikacje dla praktyki klinicznej

[Impaired control over alcohol use in terms of DSM-5. Implications for clinical practice]

SPRAWOZDANIA

[Reports]

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym”

[Report from The First Polish Parentology Conference “Parenting in an interdisciplinary approach”]

(15–16 maja 2019, Poznań)

Marzanna Farnicka