Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
  • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 74.22)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz

Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 2/2018

ANALIZA DANYCH: NOWE WYZWANIA

[Data analysis: New challenges]

Mariola Łaguna, Wiktor Razmus: Nowe wyzwania w analizie danych: wprowadzenie

[New challenges in data analysis: introduction] 
Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska: Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury
[How to plan and conduct the systematic review of the literature] 
Maciej Karwowski: Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych
[Meta-analysis: On quantitative synthesizing of empirical results] 
Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk: Błąd wspolnej metody w badaniach kwestionariuszowych
[Common method bias in questionnaire-based research] 
Artur Pokropek: Wybrane statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych
[Selected statistical methods for handling missing data] 
Barbara Ciżkowicz: Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu
[McDonald’s omega as an alternative to Cronbach’s alpha in scale score reliability estimation] 
Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska: Zastosowanie analizy rownoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych
[Implementation of measurement equivalence analysis in psychological research]
Tomasz Korulczyk: Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze
[Estimation of fit in diads: Perspectives and limitations] 
Mariola Łaguna: Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych
[Introduction to multilevel analysis]
Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja: Analiza danych podłużnych: Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych
[Longitudinal data analysis: Latent growth curve modeling]
                                                                             ARTYKUŁY
                                                                                [Articles]
Krzysztof Dyga: Self i tożsamość: Proba określenia znaczeń oraz wzajemnych związkow między pojęciami
[Self and identity: An attempt to define these two concepts and relations between them]
Beata Mańkowska: Wypalenie zawodowe. Dylematy wokoł istoty zjawiska oraz jego pomiaru
[Professional burnout. Dilemmas around the essence of the phenomenon and its measurement] 
Tomasz Prusiński: Sprawiedliwość instytucjonalna a zdrowie psychiczne stron postępowań sądowych. Wzmocnienie czy obniżenie jednostkowego dobrostanu?
[Institutional justice and the parties to legal proceedings’ mental health. Enhancement or decrease in individual well-being?] 
                                                              RECENZE I SPRAWOZDANIA
                                                                   [Reviews and reports]
Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 635)
[rec. Roman Ossowski] 
Sprawozdanie z VI Ogolnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska
[Karolina Stenka]