Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
  • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 74.22)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz
Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 1/2018

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NAD RELACJĄ „MÓZG – ZACHOWANIE”
[Psychological researches on the relation “brain – behaviour”]


Włodzisław Duch
: Kurt Lewin, psychological constructs and sources of brain cognitive activity
[Kurt Lewin, konstrukty psychologiczne i źródła poznawczej aktywności mózgu]

Grzegorz Króliczak, Mikołaj Buchwald, Weronika Potok, Łukasz Przybylski: Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę
[Handedness, praxis and language: a tricky triad revisited]

Aneta R. Borkowska: Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
[The importance of neuroscience to understanding the problems and improving the functioning of children with neuroroundial disorders]

Michał Harciarek: Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia
[Attention disorders among people with chronic kidney failure: implications for recognizing cognitive aging]

Przemysław Tomalski, Aleksandra Dopierała: Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt
[Functional brain development – examples of face and speech processing in infancy]

ARTYKUŁY
[Articles]


Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała
: School readiness of pre-school children: are six-year-old children ready for a school education?
[Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?]

Lucyna Bakiera, Julia Szczerbal: Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet
[The teenage motherhood experience and selected aspects of the adult women functioning]

Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko: Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych
[Emotional intelligence and achievement motivation among women on leadership positions]

Marta Kucharska, Iwona Janicka: Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
[Dependency on intimate partner, social support and maternal-fetal attachment]

Anna Paszkowska-Rogacz: Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych
[Perception of parental attitudes by young people and their difficulties in the process of making vocational decisions]

Paweł Kot: Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy
[Relationship between self-esteem and effectiveness of the school-to-work transition]

Agnieszka Kulik, Joanna Grądziel, Aleksandra Smotrycka: Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych
[Personal resources conducive to making health behaviours among female students]

Dorota Mącik: Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej
[The role of parental attitudes in the formation of early maladaptive schemas. The non-clinical sample study]

SPRAWOZDANIA
[Reports]


Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017 [Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska]