Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
  • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 74.22)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:

Dorota Suwalska-Barancewicz,
Magdalena Grabowska,
Alicja Szmaus-Jackowska

W   numerze   4/2017

Hanna Liberska: Wspomnienie – Prof. Dr Jari-Erik Nurmi

ARTYKUŁY

[Articles]

Mieczysław Plopa: Kwetionariusz Satysfakcji Seksualnej [The Sexual Satisfaction Questionnaire]

Agnieszka Niedźwieńska, Maria Wójcik, Przemysław Bąbel, Paulina Barnaś: Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidualnych zamiarów [The role of structure of everyday life and type of prospective memory task in realization of individual intentions]

Dorota Czyżowska, Ewa Gurba, Arkadiusz Białek: Preferencje w zakresie wartości i poziom centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach [Preferences regarding the value and centrality of religiosity amongst single young adults and those living in relationships]

Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista: Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego [The Polish adaptation of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support]

Danuta Borecka-Biernat: Psychospołeczne korelaty agresywnej strategii radzenia sobie dorastających w sytuacji konfliktu społecznego [Psychosocial correlates of aggressive strategy of coping in a social conflict situation by adolescents]

Izabella Rawicka, Teresa Rzepa: Cechy temperamentalne a satysfakcja ze związku [Temperament traits and satisfaction with the relationship]

Dorota Dykalska-Bieck, Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Lipowska: Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich [Bringing up the child in consumer culture. Parental attitudes vs materialistic tendencies of 5-to 6-year-olds]

Magdalena Poraj-Weder: Niedaleko pada jabłko od jabłoni? O transmisji materialistycznych wzorców w diadzie matka-córka [Like mother, like daughter? On the transmission of materialistic models in a mother-daughter dyad]

Julie Ann Pooley, Alicja Malina: The development of the family within the context of the assisted reproductive technology process: a socio-ecological model of understanding the IVF process in Poland [Rozwój rodziny w kontekście technik wspomaganego rozrodu: socjoekologiczny model rozumienia zastosowania procedury in vitro w Polsce]

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

[Reviews and reports]

Jolanta Pisarek, Paweł Fortuna (2017). Filmowy leksykon psychologii. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli (ss. 384) [rec. Barbara Mróz]

Sprawozdanie z 15. Europejskiego Kongresu Psychologii, 11-14 lipca 2017 roku, Amsterdam, Holandia [Hanna Liberska, Anna Paszkowska-Rogacz]