Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
  • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 7,139)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:

Dorota Suwalska-Barancewicz,
Magdalena Grabowska,
Alicja Szmaus-Jackowska

W   numerze   3/2017

Dominik Borawski: Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia [Self-esteem and beliefs about social world as predictors of forgiveness]

 

Krzysztof Wąchal: Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej [Social evaluation of fear in Greek, Hellenistic and Christian school of thought]

 

Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska: Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem [The mediating role of coping strategies with sclerosis multiplex in the relationship between cognitive appraisal of disease and posttraumatic growth]

 

Elżbieta Turska, Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski: Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy [Perception of parental attitudes and work ethics of young adults]

 

Krzysztof Gąsior: Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych – rola czynników zagrażających i chroniących [Post-traumatic stress and attachment in incarcered women – the role of risk and protective factors]

 

Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Anna Brandt: Skala Satysfakcji Seksulanej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella – właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia [The Cindy Meston and Paul Trapnell Sexual Satisfaction Scale for Women – psychometric properties of Polish version of the scale]

 

Olga Sakson-Obada, Jowita Wycisk, Mariola Pawlaczyk, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski: Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w Ja cielesnym – moderująca rola płci [Psoriasis as a risk factor for body Self disturbances – moderating effect of gender]

 

Silvia Salcuni, Laura Parolin, Antonello Colli: Attachment research and eating disorder: a measurement perspective – literature review [Badania nad przywiązaniem i zaburzeniami odżywiania: możliwość pomiaru – przegląd literatury przedmiotu]


RECENZJE I SPRAWOZDANIA
[Reviews and reports]
Mariola Paruzel-Czachura (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną: poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Katowice: Uniwersytet Śląski – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (ss. 240)
[rec. Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński]


Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, 6-7 kwietnia 2017 roku, Bydgoszcz
[Monika Deja]

 

Włodzimierz Zeidler: Wspomnienie – Prof. Dr Jürgen Rost [Pro memoria – Prof. Dr Jürgen Rost]