Wskazówki dla Autorów

Obszary zainteresowań

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego (PFP) przyjmuje oryginalne artykuły w dziedzinie psychologii, w tym empiryczne, teoretyczne, metodologiczne i przeglądowe, a także krótkie sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki, dostosowane do naukowego profilu czasopisma. Polskie Forum Psychologiczne jest otwarte na dyskusję interdyscyplinarną.

Język publikacji

W naszym czasopiśmie publikowane są teksty w języku angielskim.

Zgłaszanie tekstów

Proces zgłaszania wniosku i przygotowania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej. Autorów prosimy o utworzenie konta na stronie PFP i zapoznanie się z instrukcją obsługi panelu sterującego procedurą składania materiałów, recenzowania oraz śledzenia przez Autorów losów wniosku. Po zgłoszeniu tekstu wszyscy Współautorzy zostaną o tym poinformowani drogą korespondencji elektronicznej – brak odpowiedzi na e-mail będzie traktowany jako potwierdzenie braku konfliktu interesów.

Recenzje

Przedłożone prace są recenzowane przez dwóch Recenzentów (w szczególnych przypadkach powoływany jest trzeci Recenzent) i kwalifikowane do druku indywidualnie. Przyjmujemy zasadę „podwójnej niejawności” w procesie recenzowania, od której mogą jednak odstąpić Autorzy i/lub Recenzenci na podstawie zgłoszonych przez nich oświadczeń. W przypadku ujawnienia nazwiska przez Autora Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji (przesłanej na adres pfp@ukw.edu.pl) o niewystępowaniu konfliktu interesów z Autorem (np. relacje osobiste, podległość, aktualna współpraca itp.). Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz do roku na stronie internetowej pisma w zakładce „Rada Naukowa”. Formularz recenzji jest publikowany na stronie internetowej pisma w zakładce „Wskazówki dla Autorów”.

Prawa wydawnicze i polityka wydawnicza czasopisma

Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach. Polityka wydawnicza Polskiego Forum Psychologicznego piętnuje zjawisko autoplagiatu oraz upowszechnianie wyników jednego projektu badawczego w wielu odrębnych publikacjach (tzw. salami publishing). Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

Prawa autorskie i udostępnianie

Każdemu Autorowi tekstu publikowanego w Polskim Forum Psychologicznym przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Więcej informacji o licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl. Treść licencji: https://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Zasady etyczne

Polskie Forum Psychologiczne zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Stosujemy się do zasad opracowanych przez stowarzyszenia branżowe, takie jak Komisja Etyki Publikacji (COPE) i Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), które ustanawiają standardy i dostarczają wytycznych dotyczących najlepszych praktyk etycznych. Artykuły powinny więc prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki, a także artykuły niezgodne z „Zasadami etycznymi psychologów i kodeksem postępowania” (APA).

Wymagania redakcyjne

  1. Artykuł nie powinien przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), wraz z przypisami, literaturą cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami. Redakcja może odstąpić od tej zasady, np. w przypadku artykułów obejmujących serię badań. Sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki nie powinny przekraczać objętości 10 000 znaków ze spacjami.
  2. Teksty powinny być zapisane w edytorze MS Word, czcionką 12 pkt z zachowaniem podwójnej interlinii. Tabele i ryciny, zgodne ze wzorem formatowania według APA, należy zamieścić w odpowiednim miejscu w tekście (nie załączać oddzielnie). Strony tekstu powinny być ponumerowane i opatrzone nagłówkiem zawierającym tytuł lub jego kluczową treść.
  3. W oddzielnym pliku należy zamieścić streszczenie w języku angielskim (max. 150 słów), a także słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5 słów), następnie nazwiska i afiliacje Autorów (nie podawać stopnia i/lub stanowiska), ich adresy do korespondencji elektronicznej, noty odautorskie, a także numery ORCID poszczególnych Autorów.
  4. W notach odautorskich (lub w odpowiednich przypisach tekstu zasadniczego) należy ujawnić wkład procentowy i merytoryczny poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (np. kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod badania, gromadzenia danych, ich analizy itp.), a także w formie podziękowań poinformować o źródłach finansowania oraz pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). W przypadku artykułów empirycznych Redakcja prosi o podanie podstawowych informacji na temat Komisji Etycznej: afiliacji, numeru zgody Komisji Etycznej wraz z datą wydania tej decyzji.
  5. Stosujemy powszechnie przyjęte w literaturze psychologicznej zasady formatowania tekstu, określone w wytycznych w bieżącym wydaniu Podręcznika Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Zasady te znajdują się także w wiodących czasopismach i podręcznikach psychologicznych.
  6. Należy podać nazwy zastosowanych testów statystycznych i określić poziom istotności oraz wszystkie konieczne parametry (w zależności od zastosowanej techniki); wyniki liczbowe (np. poziom istotności) zapisujemy w następujący sposób: ,05 (a nie 0,05).
  7. Odwołania do literatury w tekście powinny zawierać najpierw nazwisko Autora(ów), rok wydania, a także strony w przypadku cytatów, jak np. (Smith, Jankowski, 2006, s. 16). W odwołaniach stosujemy porządek chronologiczny przywoływanych publikacji. W przypadku większej liczby niż trzech Autorów danej pozycji bibliograficznej stosujemy zapis ograniczony do nazwiska pierwszego Autora, np. (Stevenson i in., 2009). Bibliografia cytowana w tekście powinna być sporządzona według jednego wzoru. Poszczególne pozycje powinny być zebrane w porządku alfabetycznym na końcu tekstu zgodnie z następującymi wzorami:

Ashley, V., Swick, D. (2009). Consequences of emotional stimuli: Age differences on pure and mixed blocks of the emotional Stroop. Behavioral and Brain Functions, 5, 14, doi: 101186/1744-9081-5-14

Derbis, R., Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 277–288.

Kruglanski, A.W., Gelfand, M.J., Bélanger, J.J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., Guna- ratna, R. (2014). The psychology of radicalization and deradicalization: How significance guest impacts violent extremism. Political Psychology, 35, 69–93, doi: 10.1111/pops.12163

Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 259–286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paulhus, D.L., Dutton, D.G. (2016). Everyday sadism. W: V. Zeigler-Hill, D. Marcus (red.), The dark side of personality (s. 109–120). Washington, DC: American Psychological Association.

Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zeigler-Hill, V., Marcus, D. (red.), (2016). The dark side of personality. Washington, DC: American Psychological Association.

Cytowana bibliografia musi być kompletna i zgodna ze wzorem. W przeciwnym wypadku złożone materiały będą zwracane do uzupełnienia.

Pobierz pliki