Wskazówki dla Autorów

Od 1 kwietnia 2018 prosimy o składanie tekstów wyłącznie w języku angielskim, gdyż czasopismo będzie wydawane jedynie w tym języku.

Teksty dotychczas złożone i zaakceptowane (bądź będące w trakcie recenzowania) po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w zależności od decyzji Autora/Autorów, będą mogły zostać opublikowane w języku polskim lub angielskim. Warunkiem publikacji w języku angielskim będzie przysłanie do Redakcji przetłumaczonego tekstu.

 1. Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego przyjmuje oryginalne artykuły w dziedzinie psychologii, w tym empiryczne, teoretyczne, metodologiczne i przeglądowe, a także krótkie sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki, dostosowane do naukowego profilu czasopisma. Polskie Forum Psychologiczne jest otwarte na dyskusję interdyscyplinarną.

 2. W naszym czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim, a także angielskim (od 1 kwietnia 2018 roku przyjmujemy teksty wyłącznie w języku angielskim).

 3. Proces zgłaszania wniosku i przygotowania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej. Autorów prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na stronie głównej (www.pfp.ukw.edu.pl) instrukcją obsługi panelu sterującego procedurą składania materiałów, recenzowania oraz śledzenia przez Autorów losów wniosku.

 4. Przedłożone prace są recenzowane przez 2 recenzentów (w szczególnych przypadkach powoływany jest trzeci recenzent) i kwalifikowane do druku indywidualnie. Przyjmujemy zasadę „podwójnej niejawności” w procesie recenzowania, od której mogą jednak odstąpić zarówno Autorzy i/lub Recenzenci na podstawie zgłoszonych przez nich oświadczeń. W przypadku ujawnienia nazwiska przez Autora, Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów z Autorem (np. relacje osobiste, podległość, aktualna współpraca, itp.). Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz do roku na stronie internetowej pisma www.pfp.ukw.edu.pl w zakładce „Rada Naukowa”. Formularz recenzji jest publikowany na stronie internetowej pisma www.pfp.ukw.edu.pl w zakładce „Wskazówki dla Autorów”.

 5. Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczenie autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach. Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

 6. Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki.

Manuskrypty składanych tekstów powinny spełniać następujące wymagania:

 1. Artykuł nie powinien przekraczać 1 ark. wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), wraz z przypisami, literaturą cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami. Redakcja może odstąpić od tej zasady, np. w przypadku artykułów obejmujących serię badań. Sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki nie powinny przekraczać objętości 10 000 znaków ze spacjami.

 2. Teksty powinny być zapisane w edytorze MS Word, czcionka 12 pkt. z zachowaniem podwójnej interlinii. Tabele i ryciny należy zamieścić w odpowiednim miejscu w tekście (nie załączać oddzielnie). Strony tekstu powinny być ponumerowane i opatrzone nagłówkiem zawierającym tytuł lub jego kluczową treść.

 3. W oddzielnym pliku należy zamieścić streszczenie w języku angielskim (max. 150 słów), a także słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5 słów), następnie nazwiska i afiliacje Autorów (nie podawać stopnia i/lub stanowiska), adres do korespondencji oraz noty odautorskie.

 4. W notach odautorskich (lub w odpowiednich przypisach tekstu zasadniczego)) należy ujawnić wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (np. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod badania, gromadzenia danych, ich analizy itp.), a także w formie podziękowań, poinformować o źródłach finansowania oraz pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

 5. Tytuły przywołanych tekstów, które oryginalnie są wydane w języku innym niż angielskim należy przetłumaczyć na język angielski.

 6. Należy podać nazwy zastosowanych testów statystycznych i określić poziom istotności oraz wszystkie konieczne parametry (w zależności od zastosowanej techniki); wyniki liczbowe, np. poziom istotności, zapisujemy w następujący sposób: .05 (a nie 0.05).

 7. Przyjmujemy powszechnie przyjęte w polskiej literaturze psychologicznej zasady formatowania tekstów określone przez wytyczne aktualnego wydania American Psychological Association Manual (strona internetowa: www.apastyle.org), z drobnymi odstępstwami wynikającymi ze specyfiki polskiej literatury. Zasady te obowiązują w wiodących w kraju czasopismach i podręcznikach psychologicznych. Odwołania do literatury w tekście powinny zawierać najpierw nazwisko autora(ów), rok wydania, a także strony w przypadku cytatów, jak np. (Smith, Jankowski, 2006, s. 16). W odwołaniach stosujemy porządek chronologiczny przywoływanych publikacji. W przypadku większej liczby niż 3 autorów danej pozycji bibliograficznej stosujemy zapis ograniczony do nazwiska pierwszego autora, np.: (Stevenson i in., 2009). Bibliografia cytowana w tekście powinna być sporządzona według jednego wzoru. Poszczególne pozycje powinny być zebrane w porządku alfabetycznym na końcu tekstu zgodnie z następującymi wzorami:

  • Ashley, V., Swick, D. (2009). Consequences of emotional stimuli: Age differences on pure and mixed blocks of the emotional Stroop. Behavioral and Brain Functions, 5, 14, doi:101186/1744-9081-5-14.
  • Carstensen, L.L. (2006). The influence of a sense of time on human development. Science, 312 (5782), 1913-1915.
  • Derbis, R., Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego [The importance of social support and involvement in work for the relationship of stressors at work and job burnout]. Czasopismo Psychologiczne, 17, 2, 277-287.
  • Overton, V.D., Brown, H.G. (eds.)(2010). Temperament and emotions . New York: Wiley.
  • Person, R. (2009). The role of primary and secondary appraisal in the negative emotions. W: V.D. Overton, H.G. Brown (eds.), Temperament (s.24-59). New York: Wiley.
  • Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia [Marriage, family, work and the quality of life]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
   Trempała, J., Olejnik, M. (2011). Badanie rozwoju psychicznego człowieka [Study of human development]. In: J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka. [Psychology of human development] (s.127-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cytowana bibliografia musi być kompletna i zgodna ze wzorem. W przeciwnym wypadku złożone materiały będą zwracane do uzupełnienia.

Pobierz pliki