tom XXIII / numer 4Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek, Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej

powrót do archiwum

Abstrakt

Trudności w nauce matematyki to problem dotykający około 40% uczniów, a nieścisłości terminologiczne i problemy w obszarze diagnozy są w tym zakresie ogromne. W prezentowanej pracy podjęto próbę ujednolicenia terminologii poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć – zdolności numerycznych, umiejętności arytmetycznych oraz wiadomości matematycznych. Przedstawiono również autorski Model Rozwoju kompetencji Matematycznych. Celem przeprowadzonych analiz było sprawdzenie, czy uczniowie z dyskalkulią wykazują zaburzenia zdolności numerycznych i umiejętności arytmetycznych czy też deficyt w zakresie wiedzy z zakresu pojęć matematycznych. Badania przeprowadzone zostały wśród 111 uczniów w wieku 11-12 lat, z rozpoznaniem (1) dyskalkulii rozwojowej, (2) izolowanej dysleksji oraz (3) mieszanych zaburzeń uczenia się. W badaniach wykorzystano test kalkulia III oraz podtesty Arytmetyka i Wiadomości zaczerpnięte ze skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WIsC-R). niższy iloraz i wiek matematyczny, a także zaobserwowane niedojrzałe strategie liczenia i szacowania pozwoliły z dużym prawdopodobieństwem wskazać na deficyt w zakresie zdolności numerycznych, a także zaburzenie umiejętności arytmetycznych w grupie dzieci z izolowaną dyskalkulią.

Słowa kluczowe: zdolności numeryczne, Model Rozwoju kompetencji Matematycznych, specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej

Autorzy: Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek

PFP: 759–782

DOI: 10.14656/PFP20180407