tom XXVI / numer 2Sebastian Skalski, Selected aspects of mental health during the COVID-19 pandemic in Poland

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badania było zidentyfikowanie najczęstszych problemów zdrowia psychicznego z powodu pandemii COVID-19, w końcowej fazie zamrożenia gospodarki w Polsce. Skonstruowana ankieta zawierała część demograficzną oraz 21 pytań, w tym 10 odnoszących się do stanu zdrowia psychicznego. W celu przeprowadzenia analiz wykorzystano test niezależności chi-kwadrat oraz wielomianową regresję logistyczną. Wyniki badań wskazują, że znaczna grupa respondentów czuła się przytłoczona negatywnymi informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego częściej pojawiały się u kobiet niż u mężczyzn oraz u osób do 30. roku życia. Respondenci z wykształceniem co najwyżej średnim częściej pesymistycznie patrzyli w przyszłość. Osoby niepracujące częściej od pozostałych badanych odczuwały bezsilność. Studenci częściej doświadczali wyczerpania psychicznego, czuli się przygnębieni obecną sytuacją i pesymistycznie patrzyli w przyszłość. Przedstawione wyniki badań wskazują, że pandemia COVID-19 jest źródłem problemów dotyczących zdrowia psychicznego.

Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, COVID-19, Polska, ankieta

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 2

Tytuł: Selected aspects of mental health during the COVID-19 pandemic in Poland

Autorzy: Sebastian Skalski

PFP: 171–190

DOI: 10.34767/PFP.2021.02.04