tom XXV / numer 1Katarzyna Tomaszek, Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM

powrót do archiwum

Abstrakt

Zaangażowanie uczniów w aktywności szkolne jest wielowymiarowym meta-konstruktem odzwierciedlającym identyfikację i poczucie więzi ze społecznością szkolną, akceptację wartości szkolnych, stopień inwestowania przez ucznia całokształtu energii psychicznej i fizycznej, przeznaczanej przez niego na realizację obowiązków szkolnych (opanowanie i zrozumienie wiedzy) oraz udział w życiu szkolnym. W modelu zaproponowanym przez Hazel, Vazirabadi, Gallaghera (2013) zmienna ta składa się z trzech wymiarów: aspiracji, przynależności i produktywności. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników pilotażowych badań nad polską wersją skali The School Student Engagement Measure (SSEM). Dane psychometryczne dotyczące skali zostały opracowane na podstawie badania z udziałem grupy 291 uczniów gimnazjum. Przedstawione wyniki prac adaptacyjnych wskazują, że narzędzie to spełnia podstawowe kryteria psychometryczne dla badań naukowych i nie odbiega w znacznym stopniu od wersji oryginalnej. Analizy czynnikowa i konfirmacyjna potwierdziły zasadność modelu trójczynnikowego zaangażowania uczniów w aktywności szkolne. Rzetelność całej skali wyniosła α = ,89, dla podskal mieściła się w przedziale α = ,76–,84. Trafność zewnętrzną narzędzia potwierdzona została analizą korelacji z konstruktami mierzącymi zjawiska przeciwstawne, tj. poczucie alienacji oraz wypalenie szkolne.

Słowa kluczowe: zaangażowanie szkolne, adaptacja, ewaluacja psychometryczna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 1

Tytuł: Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM

Autorzy: Katarzyna Tomaszek

PFP: 85–110

DOI: 10.14656/PFP20200105