tom XXV / numer 1Anna Antonina Nogaj, Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów

powrót do archiwum

Abstrakt

Problematyka psychospołecznego funkcjonowania muzyków wpisuje się w obszar badań z zakresu psychologii muzyki. W badaniach podjęto problem, w jakim stopniu pod względem psychologicznego funkcjonowania różnią się młodzi muzycy instrumentaliści, którzy w procesie muzycznej edukacji zdobywają zróżnicowany poziom osiągnięć. Wychodząc z założenia, że zdolności muzyczne są warunkiem sine qua non determinującym poziom osiągnięć muzycznych, skoncentrowano się na pomiarze wybranych zmiennych o charakterze psychospołecznym, takich jak osobowość, wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem oraz poziom wrażliwości muzycznej w zakresie estetycznej oceny muzyki. Kluczowym pytaniem badawczym było zweryfikowanie, czy uczniowie/młodzi muzycy instrumentaliści, którzy osiągają sukcesy artystyczne oraz są doceniani na konkursach muzycznych i zdobywają wysokie oceny od ekspertów muzycznych, posiadają inną konstelację cech psychospołecznych niż uczniowie o niskim poziomie osiągnięć muzycznych? W części teoretycznej nawiązano także do problematyki subiektywizmu w ocenianiu muzyki.

Wyniki badań wskazały na wstępowanie istotnych zależności między wysokim poziomem osiągnięć muzycznych a wrażliwością w zakresie estetycznej oceny muzyki, pozytywnym myśleniem i nastawieniem do występów publicznych, podwyższoną sumiennością oraz poczuciem wsparcia społecznego (w różnych wymiarach) od wybranych osób z najbliższego otoczenia.

Słowa kluczowe: osiągnięcia, zdolności muzyczne, osobowość, wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie z tremą

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 1

Tytuł: Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów

Autorzy: Anna Antonina Nogaj

PFP: 40–66

DOI: 10.14656/PFP20200103