tom XXIV / numer 4Ryszard Poprawa, Marta Rokosz, Agata Niezabitowska, Coping styles and the risk of problematic Internet use

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badań była weryfikacja znaczenia ucieczkowo-unikowego stylu radzenia sobie w ryzyku problemowego używania internetu (PUI). Założono, że osoby o ucieczkowo-unikowym stylu radzenia sobie, w przeciwieństwie do osób radzących sobie w innych stylach, będą miały istotnie silniejsze hedonistyczne i kompensacyjne oczekiwania efektów korzystania z internetu i większe nasilenie symptomów PUI. Badania przeprowadzono na próbie 508 użytkowników internetu, w wieku od 18–33 lat. Na podstawie kwestionariusza COPE, poszerzonego o strategię używania internetu, metodą analizy skupień wyodrębniono po cztery grupy kobiet i mężczyzn, istotnie różniące się profilami preferencji strategii radzenia sobie. Wyłoniono osoby o ucieczkowo-unikowym stylu radzenia sobie, charakteryzujące się skłonnością do: behawioralnego i poznawczego uwalniania się, zaprzeczania, zażywania substancji oraz wykorzystywania internetu w celu radzenia sobie. Zgodnie z założeniami, osoby te miały istotnie najsilniejsze oczekiwania hedonistyczne i kompensacyjne oraz nasilenie symptomów PUI. Dwa inne style radzenia sobie, bierny i konfrontacyjny, oba bez skłonności do korzystania ze strategii ucieczkowo-unikowych, nie stwarzały ryzyka PUI i mogą pełnić funkcje ochronne.

Słowa kluczowe: uzależnienie od internetu, problemowe używanie internetu, styl radzenia sobie, radzenie sobie ucieczkowo-unikowe, oczekiwania efektów

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 4

Tytuł: Coping styles and the risk of problematic Internet use

Autorzy: Ryszard Poprawa, Marta Rokosz, Agata Niezabitowska

PFP: 419–442

DOI: 10.14656/PFP20190403