tom XXIV / numer 4Maria Alekseevna Abramova, The problem of inter-ethnic interaction and the culture of perception of the mass media

powrót do archiwum

Abstrakt

Artykuł przedstawia obecny stan problemów związanych z tworzeniem kultury międzyetnicznych interakcji w warunkach przestrzeni sowieckiej i postsowieckiej za pomocą edukacji w mass mediach. Metoda badawcza opiera się na zastosowaniu podejścia systemowego i socjokulturowego. Zastosowano krytyczną i retrospektywną analizę źródeł dotyczących tematu badań oraz analizę statystyczną danych. Na podstawie opisu modelu formowania się etnicznej i historycznej samoświadomości osoby autorzy proponują kryteria oceny poziomu myślenia krytycznego, biorąc pod uwagę treści produktów mass mediów. Wykazano rolę edukacyjną mass mediów w procesie tworzenia pozytywnych interakcji międzyetnicznych, ich szczególną funkcję pedagogiczną, która ma za zadanie uformowanie zdolności poszukiwania i rozwijania pozycji jednostki w warunkach agresywnego wpływu mass mediów. Szczególna uwaga zwrócona jest na historię edukacji przez mass media w Rosji, biorąc pod uwagę edukacyjny wpływ kina, audycji radiowych i słowa drukowanego na początku XX wieku. Stwierdzono, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych, pomimo większych możliwości jednostki w zakresie przygotowywania i tworzenia własnych form przekazów medialnych pozwalających zachować jej dotychczasową pozycję i przynależność społeczną/etniczną, problematyka dotycząca formowania światopoglądu i rozwój kultury relacji międzyetnicznych pozostaje ważna i aktualna.

Słowa kluczowe: kultura relacji międzyetnicznych, edukacja medialna, edukacja wieloetniczna, wielokulturowość, modele tożsamości etnicznej i historycznej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 4

Tytuł: The problem of inter-ethnic interaction and the culture of perception of the mass media

Autorzy: Maria Alekseevna Abramova

PFP: 391–399

DOI: 10.14656/PFP20190401