tom XXIV / numer 1Anna Pastuszak-Draxler, Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski, Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi

powrót do archiwum

Abstrakt

W poszukiwaniu predyktorów regulacji emocjonalnej u osób ujawniających zaburzenia psychiczne istotne znaczenie przypisuje się temperamentowi. Celem pracy była analiza temperamentalnych uwarunkowań strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych w grupie pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i/lub lękowymi. W badaniu wzięło udział 105 osób, leczonych stacjonarnie w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Bethel w Bilefeldzie w Niemczech. Wykorzystano następujące metody badawcze: Krótki Wywiad Diagnostyczny Zaburzeń Psychicznych (Mini-DIPS), Inwentarz Temperamentu i Charakteru (TCI) oraz Kwestionariusz Akceptacji Emocji (FrAGe). W badanej grupie klinicznej dwa z czterech wymiarów temperamentu warunkują nasilenie wybranych strategii regulacji emocji: poziom czynnika Unikanie szkody warunkuje regulację emocji negatywnych, natomiast poziom Poszukiwania nowości jest predyktorem w odniesieniu do emocji pozytywnych. Uzyskane wyniki wskazują na znaczącą rolę temperamentu jako predyktora nasilenia wybranych strategii regulacji emocji.

Słowa kluczowe: temperament, strategie regulacji emocji, depresja, lęk

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2019

Tom: XXIV

Numer: 1

Tytuł: Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi

Autorzy: Anna Pastuszak-Draxler, Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski

PFP: 79–92

DOI: 10.14656/PFP20190105