tom XXIII / numer 3Katarzyna Markiewicz, Paulina Dziewulska, Procrastination predictors and moderating effect of personality traits

powrót do archiwum

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi próbę określenia, czy cechy osobowości oddziałują moderująco na związek między prokrastynacją i jej predyktorami. Uczestnikami badań było 47 osób (w tym 74,5% kobiet, 25,5% mężczyzn)– studentów Wydziałów Pedagogiki i Psychologii (N= 27) oraz Ekonomicznego (N= 20) UMCS w Lublinie. Średnia wieku badanych wynosiła 20,28 lat (min. = 19, max. = 24). Płeć ani wiek nie różnicowały badanych. Prezentowane badania potwierdziły opisywane w literaturze naukowej założenia o związku między takimi cechami osobowości, jak neurotyczność, ekstrawersja i sumienność z prokrastynacją w jej poszczególnych aspektach. Ponadto istotnymi predyktorami prokrastynacji okazały się lęk przed porażką, niska motywacja i wytrwałość, brak umiejętności zorganizowania i preferowanie życia towarzyskiego. Związek tych zmiennych z prokrastynacją był dodatni, co oznacza, że im wyższy wskaźnik tych zmiennych, tym większa była też skłonność do odkładania spraw na później. Wysoki wskaźnik neurotyczności dawał efekt moderujący związek niskiej motywacji oraz braku zorganizowania z prokrastynacją decyzyjną. Z kolei na powiązania lęku przed porażką i krytyką z prokrastynacją behawioralną moderująco oddziaływała silnie wyrażona sumienność.

Słowa kluczowe: prokrastynacja, cechy osobowości, predyktory prokrastynacji

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 3

Tytuł: Procrastination predictors and moderating effect of personality traits

Autorzy: Katarzyna Markiewicz, Paulina Dziewulska

PFP: 593-609

DOI: 10.14656/PFP20180308