tom XXIII / numer 3Iwona Grzegorzewska, Agnieszka Felińska, Uzależnienia od gier video u dzieci – mity czy rzeczywistość?

powrót do archiwum

Abstrakt

W związku z powszechnymi doniesieniami klinicystów i badaczy naukowych o uzależnieniach adolescentów i osób dorosłych od gier video i Internetu, a także najnowszymi zmianami w DSM-5 w zakresie uzależnień behawioralnych autorki poruszają rzadko podejmowane przez badaczy zagadnienia związane ze szkodliwym korzystaniem z gier video przez dzieci, a w szczególności kryteria diagnostyczne uzależnienia od gier według DSM-5 i związane z nimi kontrowersje, skalę problemu, czynniki ochronne i ryzyka oraz ich dynamikę w rozwoju nieprzystosowawczych wzorców korzystania przez dzieci z gier video. Artykuł zawiera analizę wyników najnowszych światowych badań nad uzależnieniem od gier wśród dzieci, ich porównanie z wynikami analogicznych badań w populacji młodzieży i dorosłych. W swoich rozważaniach autorki opierają się również na nielicznych badaniach longitudinalnych przeprowadzonych w Europie i Azji. W podejściu do omawianego problemu utożsamiają się z perspektywą psychopatologii rozwojowej, nie zapominają jednak o najnowszych koncepcjach neurobiologicznych rozumienia uzależnień od gier. Artykuł zawiera postulaty i kierunki dalszych badań naukowych nad nieprzystosowawczym korzystaniem z gier video przez dzieci.

Słowa kluczowe: zachowania nałogowe, gry komputerowe, dzieci, młodzież

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 3

Tytuł: Uzależnienia od gier video u dzieci – mity czy rzeczywistość?

Autorzy: Iwona Grzegorzewska, Agnieszka Felińska

PFP: 483-501

DOI: 10.14656/PFP20180301