tom XXII / numer 2Tomasz Prusiński, Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych

powrót do archiwum

Abstrakt

Pierwszym celem artykułu było zaprezentowanie i przeanalizowanie wyników badań empirycznych powodowane chęcią ustalenia zależności między sposobami konceptualizowania wolności preferowanymi przez ludzi młodych a strukturą ich cech osobowości. Badania miały charakter eksploracyjny.

Do pomiaru wolności wykorzystano kwestionariusz PKW. W badaniach opierano się na pięcioczynnikowym modelu osobowości, zaproponowanym przez McCrae’a i Costę, oraz na NEO-PI-R jako narzędziu pomiaru w obrębie tego modelu. Celem ustalenia korelacji między osobowością i wolnością wykorzystano analizę kanoniczną. Ujawnione wartości analizy kanonicznej pozwoliły na weryfikację hipotezy o istnieniu zależności między osobowością i sposobami rozumienia wolności, preferowanymi przez ludzi młodych.

Drugim celem artykułu było wykazanie użyteczności analizy kanonicznej jako metody statystycznej w badaniach psychologicznych. Metoda ta jest rzadko stosowana w psychologii. Rezultaty badań naukowych pozwoliły sformułować kilka ważnych konkluzji.

Słowa kluczowe: osobowość, wolność, analiza kanoniczna

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 2

Tytuł: Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych

Autorzy: Tomasz Prusiński

PFP: 292-315

DOI: 10.14656/PFP20170207