tom XXI / numer 4Katarzyna Walęcka-Matyja, Psychological dimensions of relationships with siblings as predictors of loneliness of young adults

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badań było określenie zmiennych różnicujących doświadczanie samotności przez dorosłe rodzeństwo oraz wskazanie wymiarów relacji z rodzeństwem o wartości predykcyjnej dla wieloaspektowo ujmowanego zjawiska samotności.

W badaniach wzięły udział 153 osoby, o średniej wieku 25,5 lat. Kobiety stanowiły 36,3% grupy. Uczestnicy posiadali dorosłe rodzeństwo, z którym utrzymywali kontakt.

Do pomiaru poczucia samotności w wymiarze społecznym oraz emocjonalnym wykorzystano Emotional Loneliness Scalefor Adults (SELSA-S) autorstwa E. DiTommaso, C. Brannen, L.A. Best (2004). Skala została zaadoptowana do warunków  polskich przez K. Adamczyk, E. DiTommaso (2014). Jakość relacji z rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości oceniono za pomocą Kwestionariusza Relacji Dorosłego Rodzeństwa (ASRQ - Adult Siblings Relationships Questionnaire) C. Stockera i in. (1997) w adaptacji K. Walęckiej-Matyja (2014a).

Uzyskane rezultaty badań wskazują, że wśród rozpatrywanych zmiennych społeczno-demograficznych jedynie kolejność urodzeń stanowiła czynnik różnicujący badanych w obszarze doświadczania samotności w wymiarze rodzinnym. Zauważono różnice w zakresie jakości relacji z rodzeństwem w porównywanych grupach. Siostry uzyskały istotnie wyższe niż bracia wyniki średnie w zakresie wymiarów: Ciepła, Podobieństwa, Bliskości, Akceptacji oraz Wiedzy. Badani bracia natomiast otrzymali wyższe wyniki średnie niż siostry w wymiarach: Konflikt i Rywalizacja matczyna. Stwierdzono także istnienie odmiennych konstelacji wymiarów relacji z rodzeństwem mających wartość predykatywna dla określonych aspektów samotności w grupach badanych sióstr i braci. W grupie sióstr były to: Przeciwieństwo oraz Bliskość. W grupie braci predyktorarni samotności były: Rywalizacja ojcowska, Podziw, Wsparcie emocjonalne, Bliskość, Wiedza.  

Słowa kluczowe: młodzi dorośli, samotność, rodzeństwo

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 4

Tytuł: Psychological dimensions of relationships with siblings as predictors of loneliness of young adults

Autorzy: Katarzyna Walęcka-Matyja

PFP: 602-621

DOI: 10.14656/PFP20160407