Marta Komorowska-Pudło The attachment style and stress coping strategies in adult men and women

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2016

Tom: XXI

Numer: 4

Tytuł: The attachment style and stress coping strategies in adult men and women

Autorzy: Marta Komorowska-Pudło

PFP: 573-588

DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20160405

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera analizę czynników determinujących predyspozycje indywidualne do radzenia sobie ze stresem w dorosłości, z dużym prawdopodobieństwem ukształtowane w dzieciństwie. Część teoretyczna definiuje stres i sposoby radzenia sobie z nim oraz opisuje wnioski płynące z przeprowadzonych do tej pory badań nad związkiem stylów przywiązaniowych z radzeniem sobie ze stresem. Przedstawiono wyniki badań własnych autora pokazujące preferencje wyboru różnych strategii radzenia sobie ze stresem w zależności od stylu przywiązania ukształtowanego w dzieciństwie. W badaniach przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 wzięło udział 180 kobiet i 180 mężczyzn w wieku 20-40 lat (M = 28,99, SD = 4,23), żyjących w województwach zachodniopomorskirn i lubuskim w Polsce. Uczestnicy wypełnili kwestionariusze określające ich sposoby radzenia sobie ze stresem i ich styl przywiązaniowy. Wyniki badań wykazują, że  respondenci, którzy najczęściej przejawiają aktywne radzenie sobie ze stresem i poszukują wsparcia w trudnych sytuacjach pochodzą z rodzin kształtujących u nich w dzieciństwie bezpieczny styl przywiązaniowy. Bezradność i zachowania unikowe są częściej przejawiane w sytuacjach stresowych przez respondentów wzrastających w rodzinach, które ukształtowały lękowo-ambiwalentny i unikowy styl przywiązaniowy.  

Słowa kluczowe: stres, radzenie sobie ze stresem, style przywiązania