Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska Sprawozdanie z IV Konferencji Psychologii Pozytywnej (2–4 czerwca 2022 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

PDF Abstrakt

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 2

Tytuł: Sprawozdanie z IV Konferencji Psychologii Pozytywnej (2–4 czerwca 2022 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Autorzy: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska

PFP: 259–262

DOI:

Sprawozdanie jest dostępne na warunkach międzynarodowej licencji 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

W dniach 2–4 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie  Kazimierza  Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się IVKonferencja Psychologii Pozytywnej „Współczesne wyzwania  dla  psychologii  pozytywnej”. Komitet Organizacyjny konferencji stanowili:  dr  Ewa  Sygit-Kowalkowska (przewodnicząca), dr Maciej Michalak (zastępca),  dr  Paulina  Michalska,  dr Anna Szymanik-Kostrzewska, dr Anna Werner-Maliszewska,  mgr  Grażyna Skurczyńska  i  mgr  Karolina  Mudło-Głagolska.  W  składzie  Komitetu  Naukowego znaleźli się: prof. Elżbieta Kasprzak (przewodnicząca), prof. Janusz Trempała, prof. Ewa Trzebińska, prof. Anna Zalewska, dr hab. Jan Cieciuch, dr hab. Małgorzata Basińska, dr hab. Łukasz Kaczmarek i dr Agnieszka Czerw.

Celem  konferencji  było  wskazanie bieżących kierunków działania dla psychologów  pozytywnych,  badaczy i  praktyków  oraz  określenie  trudności i luk we wspieraniu jakości życia, a także propagowanie idei psychologii pozytywnej, dzielenie się najnowszymi odkryciami  badawczymi  oraz  technikami wspierania klientów w praktyce psychologicznej. Psychologia pozytywna skupia się na dobrostanie człowieka, wspieraniu tego dobrostanu, wartościowych zasobach w radzeniu sobie z życiem codziennym i problemami, które w obecnym świecie pojawiają się coraz częściej i stanowią wyzwania na drodze życiowej różnych osób – rodziców, naukowców,  terapeutów,  nauczycieli, wychowawców,  pacjentów.  Przyjazna, otwarta  atmosfera  konferencji  przyczyniła się do wielu dyskusji i refleksji, a także nawiązania wartościowych kontaktów  oraz  wyrażenia  gotowości współpracy  i  wzajemnego  wsparcia w zakresie promowania pozytywnego podejścia w badaniach i praktyce nie tylko psychologicznej, ale i dziedzin pokrewnych, w tym – pedagogiki.

Uroczystego  otwarcia  konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny. Wykład inauguracyjny wygłosił z kolei Dziekan Wydziału Psychologii UKW prof. dr hab. Janusz Trempała, który mówił o potencjale rozwojowym człowieka, jak i o możliwości adaptacji oraz trudnościach w badaniach nad rozwojem, które mogą ów potencjał maskować – związanych chociażby z pojedynczym pomiarem danej właściwości w określonym punkcie czasu.

Wygłoszonych  zostało  pięć  wykładów plenarnych.  Prof. Moira Mikolajczak  z  Uniwersytetu  w  Louvain poprowadziła wykład „Wypalenie rodziców:  podejście  psychologii  pozytywnej”, akcentując nie tylko problem wypalenia  rodzicielskiego,  szczególnie powszechny w Polsce, ale również sposoby wspierania rodziców. Dr Ben Schellenberg z Uniwersytetu w Manitobie na wykładzie „Psychologia pasji: nowe odkrycia w obszarze modelu dualistycznego” zaprezentował konstrukt pasji w kontekście dobrostanu człowieka. Dr hab. Piotr Stolarski wspominał o tym, jak perspektywa czasowa oddziałuje  na  różne  sposoby  doznawania  szczęścia  na  wykładzie  „Ukryty wymiar  szczęścia:  perspektywa  czasowa i fenomeny pokrewne jako wyznaczniki  subiektywnego  dobrostanu w świetle teorii temporalnej regulacji emocji”. Prof. Piotr Oleś na wykładzie „Optymalne  funkcjonowanie:  kryteria – wyzwania – ograniczenia” mówił o koncepcjach optymalnego funkcjonowania człowieka, a także psychologa na podstawie  kategorii  cnót.  Prof.  Anna Maria Zawadzka na wkładzie „Materializm – źródła, skutki i środki zaradcze” poruszyła tematykę przyczyn stawania się  materialistami,  konsekwencji  tego zjawiska oraz środków zaradczych.

Uczestnicy konferencji z ośrodków naukowych w Polsce, m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Lublina, Zielonej Góry, Katowic, Poznania, Gdańska, Białegostoku i Opola, prezentowali swoje osiągnięcia i  zainteresowania  naukowo-empiryczne na 7 sesjach tematycznych (podzielonych na 4 sympozja) i sesji plakatowej. Wygłoszono  32  referaty  i  zaprezentowano 10 posterów. Tematyka posterów oscylowała wokół wypalenia i stresu, ale  także  pasji,  wsparcia,  satysfakcji,  dobrostanu,  orientacji  pozytywnej i przebaczenia.

W ramach pierwszego sympozjum prof. Łukasz Baka z APS-u poprowadził pierwszą sesję „Pozytywna organizacja i dobrostan pracownika”, z kolei sesja druga,  „Zasoby  osobiste  człowieka”, była prowadzona przez prof. Annę Zalewską z Uniwersytetu SWPS. Uczestnicy  poruszali  takie  zagadnienia,  jak „job  crafting”,  wdzięczność,  zaufanie, kreatywność, sekretność czy poczucie szczęścia.  Na  drugim  sympozjum  dr Anna Werner-Maliszewska z Uniwersytetu SWPS przewodniczyła sesji trzeciej „Regulacja emocji a odporność psychiczna”, a prof. Roman Leppert z UKW – sesji czwartej „Pozytywność w edukacji i rozwoju”. Dyskutowano o znaczeniu emocji, także negatywnych, dla dobrostanu  człowieka,  resiliencji,  elastyczności poznawczej, ruminacji gniewu, a także pasji, zasobach osobistych oraz  przejściu  od  psychologii  pozytywnej do pozytywnej pedagogiki. Na sympozjum  trzecie  złożyły  się  sesje piąta, prowadzone przez prof. Romualda Derbisa z UO – „Skuteczne radzenie sobie w pandemii COVID-19” oraz szósta, prowadzona przez dr Annę Szymanik-Kostrzewską z UKW – „Dobrostan w stresie, wypaleniu i psychoterapii”. Podniesiono  takie  zagadnienia,  jak uważność, strategie radzenia sobie ze stresem, rekreacja, kształtowanie pracy oraz satysfakcja z niej, znaczenie empatii i humoru dla dobrostanu człowieka oraz ochrony przed wypaleniem rodzicielskim. Ostatnie sympozjum stanowiła sesja siódma, poprowadzona przez dr Michalinę Sołtys z UKW, a mianowicie „Nowe kierunki badań w psychologii pozytywnej”. Skupiono się podczas niej na narzędziach psychologicznych oraz modelach teoretycznych zagadnień powiązanych z dobrostanem człowieka.

Oprócz  wydarzeń  naukowych w programie konferencji umieszczono 8 warsztatów,  których różnorodna tematyka przyciągnęła nie tylko zainteresowanych teoretycznymi, ale przede wszystkim  praktycznymi  aspektami zastosowania  psychologii  pozytywnej w obszarze organizacji, biznesu, edukacji i wychowania dzieci.

Pierwszego dnia konferencji świętowano  Jubileusz  10-lecia  Polskiego Towarzystwa  Psychologii  Pozytywnej oraz rozdano nagrody w konkursie „Pozytyw”. W kategorii „najlepszy artykuł naukowy”  przyznano  dwie  nagrody główne ex  aequo:  1)  za  artykuł  Kuby Krysia ze współpracownikami Societal emotional   environments   and   cross-cultural differences in life satisfaction: Aforty-nine  country  study  (uzasadnienie:  za oryginalny pomysł na nową zmienną, tj. emocjonalny klimat społeczny oraz weryfikację  tej  propozycji  w  szeroko zakrojonych  badaniach  z  49  krajów i  zaawansowanych  analizach,  z  których  zostały  wyciągnięte  interesujące implikacje teoretyczne dla psychologii pozytywnej i międzykulturowej),  2) za artykuł Łukasza Kaczmarka ze współpracownikami Give and take: The role of reciprocity  in  capitalization(uzasadnienie: za udowodnienie w dwóch badaniach  eksperymentalnych  na  dużych próbach,  że  w  kapitalizacji  osiągnięć i  emocji  ważną  rolę  odgrywa  zasada wzajemności). Obie publikacje pojawiły się na łamach czasopisma „The Journal of Positive Psychology” w 2021 roku.  W kategorii „najlepsza publikacja popularyzatorska” nagrodę otrzymał Paweł Fortuna, który w 2021 roku opublikował książkę pt. Optimum. Idea cyberpsychologii  pozytywnej  (Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN). W uzasadnieniu przyznania nagrody wskazano, że au-tor przedstawił w publikacji  intrygującą wizję nowej ścieżki psychologii  pozytywnej, połączenie rzetelnej wiedzy naukowej (psychologicznej) z twórczą myślą  (psychologiczną),  w  kontekście interakcji Człowiek – Technologia.

Podsumowanie  drugiego  dnia konferencji stanowił panel dyskusyjny „Człowiek i jego wyzwania w czasach kryzysu”, w którym udział wzięli prof. dr hab. Piotr Oleś z KUL-u, prof. dr hab. Anna Zalewska z Uniwersytetu SWPS, dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM i dr Agnieszka Czerw z Uniwersytetu SWPS. Omówiona została rola psychologii pozytywnej w kontekście pandemii i czasu postpandemii. Dyskutanci podzielili się spostrzeżeniami na temat znaczenia  nadziei  i  zaangażowania społecznego we współczesnym świecie oraz podkreślili wartość więzi społecznych w obliczu toczących się kryzysów. Podsumowano kierunki badań nad dobrostanem psychofizycznym współczesnego człowieka – prężnie rozwijającego się obszaru nauki reprezentowanego licznie przez uczestników konferencji.  Tego  dnia  odbył  się  również  uroczysty bankiet. 

Dzień trzeci zakończyło uroczyste podsumowanie konferencji i wręczenie nagród za wyróżnione w toku głosowania postery.

Kolejna  edycja  Konferencji  Psychologii  Pozytywnej  planowana  jest w 2024 roku.

Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska