tom XXVI / numer 3Ossowski Roman, Trempała Janusz, Wspomnienie - Prof. dr hab. Paweł Izdebski

powrót do archiwum

Wspomnienie
Prof. dr hab. Paweł Izdebski
(3.08.1958–23.09.2021)

Profesor Paweł Izdebski studia wyższe odbył w latach 1977–1982 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadała mu w 1995 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Poznawcze, emocjonalne i behawioralne aspekty funkcjonowania człowieka po leczeniu choroby nowotworowej, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego – w roku 2008 Rada Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi.

Pracę zawodową Profesor Izdebski rozpoczął w Wojewódzkiej Poradni Odwykowej w Bydgoszczy. W latach 1985–1986 pracował w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy jako asystent. Pracę naukową rozpoczął w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na etacie asystenta (1986–1995), którą kontynuował na etatach adiunkta (1995–2004), starszego wykładowcy (2004–2008) oraz profesora nadzwyczajnego (2008–2020). Po uzyskaniu tytułu profesora w roku 2020 został zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na etacie profesora.

Profesor opublikował około 120 prac naukowych (artykułów i monografii autorskich), które publikował w wydawnictwach krajowych i międzynarodowych o dużym oddziaływaniu (łączna wartość współczynnika wpływu IF wynosi ponad 20 punktów). Zajmował się także tłumaczeniami naukowymi, np. przełożył na język polski wielokrotnie wznawiane przez Wydawnictwo Naukowe PWN wydanie książki Erica Berne’a pt. Games people play czy rozdział napisany przez Helenę Hurme pt. Emotional development w podręczniku Psychologia rozwoju człowieka (pod red. Barbary Harwas-Napierały i Janusza Trempały). Ponadto potrafił pozyskiwać środki na badania naukowe. Był kierownikiem kilku grantów badawczych, finansowanych przez NCBR, Ministerstwo Zdrowia oraz dawny KBN. Warto także podkreślić, że uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach badawczych – w jednym jako kopromotor, a w drugim jako wykonawca.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora to psychologia uzależnień, psychoonkologia, psychologia zdrowia oraz gerontopsychologia. Do najważniejszych osiągnięć Profesora zaliczyć należy badania w obszarze psychoonkologii. W obszarze tym opublikował monografię na temat psychologicznych aspektów przebiegu choroby nowotworowej piersi oraz wraz ze współpracownikami kilka raportów empirycznych. Wprowadzał do polskiej literatury nowe, syntetyczne rozumienie zjawisk, mechanizmów oraz podejścia do diagnozy i terapii w zmaganiu się pacjentów z chorobą nowotworową. Wyniki jego badań nad czynnikami psychologicznymi w powstawaniu i przebiegu choroby nowotworowej były wdrażane w praktyce bydgoskiego Centrum Onkologii. Można powiedzieć, że Profesor Izdebski tworzył bydgoską szkołę psychoonkologii.

Do ważnych należy także zaliczyć badania w obszarze psychologii zdrowia. Profesor podejmował problem aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem. Prowadził badania dotyczące związku między podejmowaniem aktywności fizycznej a zachowaniami zdrowotnymi w grupie młodych dorosłych oraz różnic w stanie zdrowia i samoocenie ich stanu zdrowia.

Ponadto Profesor Paweł Izdebski opracował wraz z Ludmiłą Zając-Lamparską i Moniką Wiłkość-Dębczyńską oryginalny trening z użyciem technologii wykorzystującej rzeczywistość wirtualną (virtual reality, VR) w stymulacji aktywności poznawczej osób starszych. Wyniki badań nad efektywnością tego treningu w profilaktyce i terapii zaburzeń poznawczych w okresie starzenia się mają duży potencjał wdrożeniowy.

Dodać należy, że Profesor wniósł także istotny wkład w rozwój polskiej historii psychologii. Omówiony przez niego dorobek Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, Włodzimierza Szewczyka, Anieli Szycówny i Józefy Joteyko pozwala na poznanie tych postaci i ich myśli, które wpływały na rozwój psychologii w XX w.

Profesor pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy (2016–2019). Od trzech lat był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Etyki, zaś wcześniej przez 8 lat był członkiem tej Komisji. Był w obecnej kadencji członkiem Senatu i kierował pracami Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Ewaluacji Naukowej. Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto był wielokrotnie nagradzany przez Rektorów UKW, otrzymał również Copernicus Prize nadawaną przez Polish Neuropsychological Society.

Profesor Paweł Izdebski był jednym z naukowych filarów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako nauczyciel akademicki potrafił łączyć wysoką jakość realizowanych badań naukowych z dydaktyką oraz byciem mentorem w sprawach rozwiązywania dylematów życiowych. Posiadał wszelkie cechy opiekuna spolegliwego. Pozostawił po sobie trwały ślad. Non omnis moriar.

Roman Ossowski i Janusz Trempała

PDF Abstrakt

Rocznik: 2021

Tom: XXVI

Numer: 3

Tytuł: Wspomnienie - Prof. dr hab. Paweł Izdebski

Autorzy: Ossowski Roman, Trempała Janusz

PFP: 241-244

DOI: