Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017

PDF Abstrakt

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 1

Tytuł: Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017

Autorzy: Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska

PFP: 216-218

DOI:

Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017

W dniach 19-21 czerwca 2017 roku odbyły się w Bydgoszczy XXVI Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, których motywem przewodnim były „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”. Komitetowi Programowemu Kolokwiów przewodniczył prof. dr hab. Janusz Trempała, a w jego skład weszli dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. UKW, prof. dr hab. Piotr Francuz, dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska oraz prof. dr hab. Roman Ossowski. Instytucjami organizującymi wydarzenie był Komitet Psychologii PAN oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy i doktoranci Instytutu Psychologii UKW, a funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego pełniła dr Alicja Malina. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny. Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i poglą- dów w obszarze badań psychologicznych nad relacją mózg – zachowanie. W trzydniowym spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu Psychologii PAN, Dziekani Wydziałów Psychologii, Dyrektorzy Instytutów Psychologii, a także zaproszeni goście

Temat przewodni XXVI Kolokwiów Psychologicznych, którym była wspomniana relacja mózg – zachowanie w kontekście badań psychologicznych, rozpatrywany był przez zaproszonych prelegentów z punktu widzenia różnych perspektyw badawczych, m.in. psychologii klinicznej, poznawczej, rozwojowej, a także w kontekście badań interdyscyplinarnych. Omówienie najbardziej aktualnych doniesień z badań światowych oraz wyniki badań własnych zaprezentowali podczas Kolokwiów zaproszeni wybitni polscy badacze. Wspólnym mianownikiem prezentowanych wykładów było znaczenie danych neurobiologicznych dla zrozumienia funkcjonowania i rozwoju psychicznego człowieka w różnych aspektach. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS omówiła najnowsze osiągnięcia neuronauk na rzecz wyjaśnienia problemów rozwojowych i poprawy skuteczności terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę m.in. na istniejącą w obszarze klinicznej neuropsychologii rozwojowej dużą potrzebę integracji perspektywy psychologicznej z neurobiologiczną, by odejść od często spotykanej deskryptywnej fenomenologii znanej z badań prowadzonych z wykorzystaniem neuroobrazowania. Dr hab. Grzegorz Kró- liczak, prof. UAM omówił wspólne asymetrie funkcjonalne w mózgu w zakresie używania narzędzi, gestów i języka. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG rozważał, jakie implikacje dla wiedzy o poznawczym starzeniu się płyną z badań nad zaburzeniami uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Prof. dr hab. Włodzisław Duch wygłosił wykład na temat poszukiwania źródeł aktywno- ści poznawczej w mózgu. Wykład dr. hab. Przemysława Tomalskiego dotyczył rozwoju mózgowych mechanizmów percepcji twarzy oraz mowy audiowizualnej u niemowląt. Natomiast dr hab. Marcin Szwed podjął zagadnienie plastyczności mózgu widzianej przez pryzmat badań nad osobami głuchymi oraz osobami widzącymi umiejącymi czytać brajlem.

Poruszana w różnych ujęciach w trakcie wykładów problematyka relacji dane neurobiologiczne – wiedza psychologiczna została podjęta także podczas Panelu Dyskusyjnego, który przygotował i poprowadził na zakończenie Kolokwiów prof. dr hab. Tadeusz Marek. Celem Panelu było zwrócenie uwagi na obserwowaną w nauce dysproporcję pomiędzy bardzo dynamicznym przyrostem danych neurobiologicznych, a zdecydowanie wolniejszym postępem w rozwoju wiedzy psychologicznej wypracowywanej na podstawie tych danych. W Panelu uczestniczyli prof. dr hab. Włodzisław Duch oraz dr hab. Grzegorz Króliczak. Głos w dyskusji zabierali również badacze zgromadzeni na sali. Byli to m.in. prof. dr hab. Maria Lewicka, prof. dr hab. Edward Nęcka, prof. dr hab. Czesław Nosal, prof. dr hab. Tytus Sosnowski oraz prof. dr hab. Janusz Trempała.

Podczas Kolokwiów wręczono Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego. Nagroda ta przyznawana jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie: teorii psychologicznej, badań psychologicznych, metodologii nauk spo- łecznych oraz badań interdyscyplinarnych, których jedną z dyscyplin jest psychologia. Nagrodę wręczono po raz 12, a jej laureatem w roku 2017 został dr hab. Maciej Stolarski. Po otrzymaniu nagrody wygłosił on wykład, w którym omówił wyniki swoich dotychczasowych badań nad związkami zrównowa- żonej perspektywy czasowej z innymi właściwościami.

Kolokwia były również okazją dla młodych badaczy z całej Polski do zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji plakatowej zorganizowanej przez dr Ludmiłę Zając-Lamparską. Poza możliwością osobistego zapoznania się z plakatami w trakcie Kolokwiów uczestnicy wydarzenia już na kilka dni wcześniej mogli oglądać je na specjalnej internetowej podstronie Kolokwiów, a także uczestniczyć w dyskusji wokół danej pracy na dedykowanym forum dyskusyjnym.

XXVI Kolokwiom Psychologicznym Komitetu Psychologii PAN towarzyszyły także obchody Jubileuszu 20-lecia Kształcenia Psychologów w Bydgoszczy. W wydarzeniu tym uczestniczyli nie tylko naukowcy zgromadzeni na Kolokwiach Psychologicznych, lecz również pracownicy Instytutu Psychologii UKW oraz absolwenci studiów psychologicznych realizowanych w Instytucie. Z rąk Jego Magnificencji Rektora UKW prof. dr. hab. Jacka Woźnego Medale Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus” otrzymali prof. dr hab. Małgorzata Kościelska i prof. dr hab. Janusz Trempała. Podczas Kolokwiów odbyło się także Posiedzenie Komitetu Psychologii PAN oraz Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii.

Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska