Monika Deja Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, 6-7 kwietnia 2017 roku, Bydgoszcz

PDF Abstrakt

Rocznik: 2017

Tom: XXII

Numer: 3

Tytuł: Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, 6-7 kwietnia 2017 roku, Bydgoszcz

Autorzy: Monika Deja

PFP: 508-509

DOI:

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”. Już po raz siódmy młodzi badacze z wielu ośrodków akademickich w Polsce spotkali się w Instytucie Psychologii UKW, by wymienić się poglądami i ideami oraz nawiązać współpracę w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych. Konferencja zgromadziła doktorantów i młodych naukowców, reprezentujących wiele dziedzin nauki, m.in. psychologię, pedagogikę, filozofię, socjologię czy prawo. Honorowy patronat nad Konferencją objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, który w przemówieniu powitalnym podkreślił ogromne znaczenie tej cennej inicjatywy, jaką jest integracja młodych pracowników nauki.

Konferencja rozpoczęła się od wykładów inauguracyjnych, które wygłosili zaproszeni goście. Dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM zaprezentowała referat pt. „Młodociane macierzyństwo a rozwój psychospołeczny w adolescencji”, w którym bardzo szczegółowo i interesująco zapoznała słuchaczy z sytuacją prawną i psychologiczną nastoletnich matek. Z kolei dr hab. Roman Dolata, prof. UW zanalizował kwestię pt. „Wiek rodziców a szkolne funkcjonowanie uczniów” – było to omówienie fragmentu szerszego projektu badawczego, który dotyczył uwarunkowań i korelatów osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych. Natomiast prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz przybliżył zagadnienie pt. „Koncepcja szczęścia Arystotelesa a nauka współczesna” – w swoim referacie Profesor przypomniał filozofię Arystotelesa dotyczącą sposobu osiągnięcia szczęścia i ustosunkował się do niej przez pryzmat innych, późniejszych przekonań na ten temat oraz aktualnego stanu wiedzy.

W tegorocznej edycji Konferencji uczestniczyło niemal 100 doktorantów i młodych pracowników naukowych. W konferencji wzięli udział badacze m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Najliczniejszą reprezentację stanowili doktoranci i młodzi naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prelegenci zaprezentowali swoje referaty podczas 9 sesji tematycznych oraz 2 sesji plakatowych. W sumie wy-głoszono 44 referaty oraz przedstawiono 23 postery. Wszystkie wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników i zainspirowały do gorących dyskusji na podejmowane tematy. Towarzyszyła im refleksja nad codziennymi i niecodziennymi wydarzeniami w życiu człowieka – pozytywnymi i negatywnymi, dającymi się przewidzieć i niespodziewanymi, takimi, z którymi stosunkowo łatwo jest sobie poradzić, i takimi, które zostawiają piętno na całe dalsze życie. Głównymi zagadnieniami, poruszanymi w trakcie Konferencji, były przeżywane przez jednostkę różnorodne kryzysy normatywne i nienormatywne, dotyczące trzech głównych sfer – życia rodzinnego, zawodowego oraz szeroko pojętej edukacji. Wiele uwagi poświęcono także problematyce psychologii zdrowia i choroby oraz niepełnosprawności. Szczególną uwagę przyciągały kwestie dotyczące chorób nowotworowych. Przedstawiane rozważania nad ludzkimi zmaganiami z wydarzeniami oraz sytuacjami oczekiwanymi i nieoczekiwanymi, pożądanymi i niepożądanymi dotyczyły wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach.

Wszystko to sprawiło, iż każdy z uczestników bez trudu mógł odnaleźć i wsłuchać się w interesujące go dysputy. Nieocenioną wartością wszystkich sesji tematycznych był ich interdyscyplinarny charakter, pozwalający uczestnikom podjąć szeroką i bogatą refleksję nad analizowanymi kwestiami.

Konferencji towarzyszyło również mniej formalne wydarzenie, jakim był bankiet, który pozwolił uczestnikom konferencji na nawiązanie mniej formalnych relacji, którym sprzyjała – jak zwykle – sympatyczna bydgoska atmosfera.

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców stwarza dobre warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych dla młodych naukowców. Warto podkreślić, że Konferencja ta odbywa się w Bydgoszczy już po raz ósmy (jest ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w listopadzie 2010 roku) i każdego roku przyciąga do Bydgoszczy wielu uczestników. Świadczy to o tym, że inicjatywa ta jest bardzo potrzebna i doceniana w środowisku osób, które w świecie nauki stawiają dopiero pierwsze kroki. Ponadto pozwala na wielopłaszczyznową refleksję na tematy aktualnie nurtujące młodych badaczy. Mamy nadzieję na równie inspirujące spotkania podczas kolejnych edycji Konferencji Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki.