tom XX / numer 4 Kinga Mickiewicz, Sprawozdanie z XXIV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji (1-3 czerwca 2015, Warszawa)

powrót do archiwum

Polskie Forum Psychologiczne, 2015, tom 20, numer 4, s. 592-593

Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji (1-3 czerwca 2015, Warszawa) W dniach 1-3 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się już XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonała prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – wieloletnia przewodnicząca Sekcji Psychologów Rozwojowych PTP. Wykład inauguracyjny Autonomia rozwoju człowieka w indywidualnym cyklu życia wygłosił dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH. Tego dnia odbyły się także bardzo interesujące dwie sesje tematyczne, które również były poświęcone autonomii i podmiotowości. Bardzo inspirujące rozważania na temat podmiotowości człowieka w świecie współczesnym przedstawiła dr hab. Maria Straś-Romanowska podczas wykładu plenarnego. Dr hab. A. Niemczyński, prof. GWSH wraz z dr hab. Wandą Zagórską, prof. UKSW zorganizowali sesję panelową, która podejmowała zagadnienie znaczenia teorii dla empirycznych badań nad rozwojem indywidualnym człowieka. Uczestnikami sesji byli: prof. dr hab. Janusz Trempała, dr hab. Dorota Czyżowska, dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW i  dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW. Jak określił dr hab. A. Niemczyński, przyczynkiem do dyskusji było obserwowane w ostatnich kilkudziesięciu latach osłabienie dyskusji nad teoriami rozwoju, a jej celem uzyskanie większej samoświadomości dotyczącej badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych subdyscyplin psychologii. Wielokrotnie podkreślano dominację empiryzmu w badaniach rozwoju, która nie zawsze bywa korzystna. W kolejnym dniu Konferencji prof. dr hab. Maria Ledzińska wygłosiła wykład plenarny Młodzi dorośli wobec globalizacji – szanse czy zagrożenia dla rozwoju? Następnie odbyły się dwie sesje tematyczne, które również zostały poświęcone dorosłości. Jedna z nich dotyczyła adolescencji i stającej się dorosłości (także w perspektywie szans i zagrożeń), a kolejna zaś już samej dorosłości i różnym jej obliczom. Pierwszej przewodniczyła dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS, a  drugiej prof. dr hab. M. Kielar-Turska. Warto wspomnieć, że zagadnienia te były również szeroko dyskutowane podczas sympozjum Właściwości rozwoju osób wkraczających w dorosłość i dorosłych: problemy globalne czy lokalne? Przewodniczyły mu dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ oraz dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW. Nie zabrakło również zagadnień związanych z psychologią religii. Wykład plenarny poświęcony tej tematyce wygłosił dr hab. Czesław Walesa, prof. KUL. Jego temat to Charakter antygrawi tacyjny procesów religijności. Podejmował w nim między innymi zagadnienie indywidualnego i dynamicznego rozwoju religijności człowieka w cyklu życia. Podczas Konferencji dyskutowano również nad problemami związanymi z rozwojem dziecka. Zostały one zaprezentowane z różnych perspektyw. Poznawczej sfery rozwoju dotyczyło sympozjum W poszukiwaniu mechanizmów rozwoju poznawczego: od interakcji niemowlę – rodzic do jawnej teorii umysłu. Składało się z dwóch części, z czego pierwsza była o uwadze, druga zaś o języku i temperamencie. Przewodniczył jej dr Przemysław Tomalski wraz z dr hab. Martą Białecką-Pikul. Podejmowano również zagadnienie psychopatologii rozwojowej, nie tylko u dzieci, ale także u młodzieży i młodych dorosłych. Sympozjum o tej tematyce prowadziły dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ oraz dr Marzanna Farnicka. Ze względu na bardzo obszerny program Konferencji – ponad 20 sesji tematycznych i sympozjów – nie sposób szerzej opisać wszystkich zagadnień. Warto jednak zwrócić uwagę na ich bardzo zróżnicowaną tematykę. Zajmowano się takimi zagadnieniami, jak między innymi: metodologia prowadzenia badań, wychowania i rodziny, ale także sensu życia, wartości i rozwoju osobowości, jak również międzykulturowej psychologii rozwojowej. Podczas Konferencji zaprezentowano także aż 33 plakaty, których tematyka była bardzo różnorodna. Rozwój seksualności, tożsamości, aktywność artystyczna dziecka, marzenia senne czy zagadnienia z zakresu neuropsychologii, to tylko nieliczne problemy z szerokiej gamy podejmowanych podczas sesji plakatowej. Problematyka wystąpień była bardzo bogata i dotyczyła różnorodnych aspektów rozwoju i funkcjonowania współczesnego człowieka. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, dzięki stosunkowo dużej liczbie sympozjów, pozwoliła uczestnikom na uzyskanie orientacji w wiodących kierunkach poszukiwań teoretycznych i badań empirycznych, podejmowanych przez polskich psychologów rozwojowych. Podczas obrad Konferencji przekazano bardzo cenną informację o powstaniu nowego Stowarzyszenia skupiającego polskich badaczy rozwoju.

Kinga Mickiewicz

PDF Abstrakt

Rocznik: 2015

Tom: XX

Numer: 4

Tytuł: Sprawozdanie z XXIV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji (1-3 czerwca 2015, Warszawa)

Autorzy: Kinga Mickiewicz

PFP: 592-593

DOI: