Ewelina Kamasz Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries, Bydgoszcz, 10 października 2014 roku

PDF Abstrakt

Rocznik: 2015

Tom: XX

Numer: 2

Tytuł: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries, Bydgoszcz, 10 października 2014 roku

Autorzy: Ewelina Kamasz

PFP: 276-278

DOI:

Polskie Forum Psychologiczne, 2015, tom 20, numer 2, s. 276-278

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical
and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries
(10 października 2014, Bydgoszcz)
W dniu 10 października 2014 roku
odbyła się w Bydgoszczy II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects
of youth lifestyle in V4 countries. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
(Polska) przy współudziale Uniwersytetu Matei Bel w Bańskiej Bystrzycy
(Słowacja), Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry), Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska),
Narodowego Uniwersytetu Kultury
Fizycznej i Sportu Ukrainy (Ukraina), Grodzieńskiego Uniwersytetu
Państwowego w Grodnie (Białoruś),
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy (Polska) oraz Szpitala
Uniwersyteckiego im. F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).
Honorowy patronat nad konferencją
sprawowali Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Konferencja otrzymała również wsparcie medialne i sponsorskie.
Tematyka konferencji skupiała się
wokół współczesnych aspektów zdrowia i aktywności fizycznej, trendów
w rozwoju aktywności fizycznej oraz
kultury fizycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę zwróstrona 276

cono na uwarunkowania aktywności fizycznej: biomedyczne, biomechaniczne
oraz psychospołeczne.
Program konferencji obejmował
sesję plenarna i pięć sesji tematycznych.
Podczas konferencji wygłoszono 36 referatów. W konferencji czynny udział
wzięło ponad 50 naukowców i praktyków, w tym wielu specjalistów z Polski, Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy
i Białorusi. Wśród uczestników znaleźli
się reprezentanci środowisk akademickich, medycznych, ale także nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, promotorzy
zdrowia i psychologowie.
Po uroczystym powitaniu uczestników miała miejsce sesja plenarna.
Wykład inauguracyjny Main directions
of improvement of high-class sportsmen
training system wygłosił profesor Karol Görner (Banska Bystrica, Słowacja). Profesor zwrócił w nim uwagę na
zmiany w systemie szkolenia wybitnych sportowców biorących udział
w  zawodach sportowych na szczeblu
krajowym i międzynarodowym.
Wykład plenarny pod tytułem
Sport habits in North-Eastern Hungary wygłosił profesor László Csernoch
(Debrecen, Węgry). Był on poświęcony
specyfice aktywności sportowej mieszkańców północno-wschodniej części
Węgier.

Kolejny wykład zatytułowany Attitudes of primary school pupils towards
physical education in the city of Žilina and
surroundings przedstawili docent Štefan Adamčák i profesor Pavol Bartík
(Banska Bystrica, Słowacja). Był on poświęcony analizie postawy uczniów
szkół podstawowych ze Žilina wobec
sportu i zajęć wychowania fizycznego.
Specjaliści z Czech docent Ludmila Miklánková i doktor Petr Reich
(Olomuc, Czechy) przedstawili wykład
plenarny na temat: Substances in the life
of children 7-10 years old. Ostatnie dwa
wykłady zostały wygłoszone przez
polskich naukowców. Profesor Włodzimierz Stefan Erdmann (Gdańsk,
Polska) zaprezentował wykład na temat The distribution of locomotion speed
leads to winning or record in sport, a profesor Alina Borkowska (CM UMK,
Bydgoszcz, Polska) wygłosiła wykład
zatytułowany Impact on mental state and
brain.
Tematyka referatów wygłoszonych podczas sesji była niezwykle bogata i dotyczyła: rekreacyjnego uprawiania sportu w szkołach, aktywności
fizycznej młodzieży, agresywnych zachowań nastolatków, wpływu aktywności fizycznej na samoocenę młodzieży szkolnej. Ponadto w referatach podjęto kwestie dotyczące między innymi
analizy Flexisport System, umiejętności
pływackich dzieci i ich rodziców, stylu
życia licealistów, aktywności fizycznej
Poznaniaków, udziału dzieci i adolescentów w zawodach nordic walking,
narzędzi statystycznych używanych
w badaniu zdrowia oraz wydolności
fizycznej żołnierzy. Rozpatrzono także
specyficzne psychofizyczne właściwości dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową. Wśród zagadnień postrona 277

dejmowanych w referatach znalazły się
problemy związane z wykorzystywaniem testów stosowanych w ewaluacji
programów treningowych piłkarzy,
aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Referenci podejmowali też
kwestie dotyczące treningu sensomotorycznego tenisistów oraz specyfiki treningu w skoku wzwyż, jak też treningu
fizycznego używanego w terapii dzieci
ze spektrum autyzmu. W wystąpieniach uwzględniono także problematykę postawy ciała w ujęciu genetycznym
i epigenetycznym. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem „tańca brzucha” na bóle menstruacyjne, jak i  statusu kobiet w sporcie. Poruszono też
problemy jakości życia pacjentów chorujących na toczeń układowy, związków aktywności sportowej z procesami
poznawczymi, możliwości pomiaru
motywacji sportowców i antropometrycznych wskaźników u piłkarzy.
Zaprezentowano rezultaty badań nad
związkami poczucia własnej wartości
judoków z ich osiągnięciami sportowymi. Rozpoznano także zastosowania
biofeedbacku w treningu relaksacyjnym
sportowców.
Wykładom i sesjom referatowym
towarzyszyły imprezy kulturalne, które pozwoliły na pełniejsze poznanie się
uczestników konferencji, otwartą wymianę poglądów na tematy ważne dla
rozwoju aktywności fizycznej i sportu
w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, podsumowując konferencję,
podkreślił szerokie spektrum zainteresowań jej uczestników, wskazał problemy wspólne, jak i problemy specyficzne oraz aktualne kierunki poszukiwania ich rozwiązań. Zarysował też ramy
dalszej współpracy międzynarodowej

osób zainteresowanych rozwojem aktywności fizycznej i kultury sportowej
w krajach Grupy Wyszehradzkiej i krajach z nią sąsiadujących. Podziękował
organizatorom i uczestnikom za zaangażowanie w przygotowanie II Mię

strona 278

dzynarodowej Konferencji: Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of
youth lifestyle in V4 countries i zapowiedział kolejną konferencję w zainicjowanym w ubiegłym roku cyklu spotkań.
Ewelina Kamasz