Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Dorota Suwalska-Barancewicz

Magdalena Grabowska
Alicja Szmaus-Jackowska

W numerze 3/2018

WSPÓŁCZESNE OBLICZE PROBLEMÓW KLINICZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

[The Current State of Clinical Problems in Children and Adolescents]

pod redakcją Iwony Grzegorzewskiej

Iwona Grzegorzewska, Agnieszka Felińska: Uzależnienia od gier video u dzieci – mity czy rzeczywistość?

[Video gaming addiction among children – myths or reality?]

Aneta R. Borkowska: Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner

[Hyperactivity and inattention in children in the assessment of teachers and results of ADScaner system]

Grażyna Kmita: Interakcje w triadzie ojciec-matka-dziecko w diagnozie i terapii dzieci urodzonych ze skrajnym wcześniactwem

[Triadic mother-father-infant interactions in the process of psychological assessment and therapy of babies with extreme prematurity]

Małgorzata Święcicka: Przekaz rodzinny ADHD. Zdolność do refleksji rodzica a obraz kliniczny zaburzenia dziecka

[The familial transmission of ADHD. Parent’s ability to reflect and child’s clinical pattern of disorder]

Wioletta Radziwiłowicz: Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży – między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym

[Negative events in children’s and adolescents lives – between the risk of depression and posttraumatic growth]

ARTYKUŁY

[Articles]

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz, Mariola Bidzan, Magdalena Chrzan-Dętkoś: Więź z własną matką a stawanie się matką – zagadnienia teoretyczne

[Attachment to one’s mother and becoming a mother – theoretical issues]

Katarzyna Biegańska: Tendency to risk and optimism as related to job satisfaction in entrepreneurs in the context of a pivotal career change

[Skłonność do ryzyka i optymizm a satysfakcja z pracy przedsiębiorców w kontekście przełomowej zmiany kariery zawodowej]

Katarzyna Markiewicz, Paulina Dziewulska: Procrastination predictors and moderating effect of personality traits

[Predyktory prokrastynacji i moderacyjny efekt cech osobowości]

Magdalena Szubielska, Piotr Francuz, Ewa Niestorowicz, Bibianna Bałaj: The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art

[Wpływ czytania lub słuchania informacji kontekstowej dotyczącej współczesnych dzieł malarskich na ich ocenę przez osoby, które nie są ekspertami w dziedzinie sztuki]

Katerina Kubikova, Katerina Lukavska, Alena Skaloudova, Isabella Pavelkova: Measuring behavioral inhibition and behavioral activation in children – validation of Czech BIS/BAS scale

[Pomiar behawioralnego hamowania i behawioralnej aktywacji u dzieci – walidacja czeskiej skali BIS/BAS]

SPRAWOZDANIA

[Reports]

Sprawozdanie z XXIII World Meeting of the International Society for Research on Aggression, 10-14 July 2018, Paris, France

[Hanna Liberska]